Python编程语言学习(三)-星号(*)的用法

Posted by vaultli on November 5, 2017

1. 星号(*)的用法

星号 * 可以作为运算符,也可以在函数定义和调用阶段使用。如下:

 • * 乘法运算符,两个数相乘或是返回一个被重复若干次的序列(字符串、列表、元组)。
 • ** 乘幂运算符,x ** y 表示 x 的 y 次幂。
 • * 用在函数定义阶段,可接收多个参数,打包成元组;用在函数调用阶段,解压元组、列表、集合等为多个参数。
 • ** 用在函数定义阶段,可接受多个关键字赋值,打包成字典;函数调用阶段,解压字典为多个关键字赋值。

2. 实例

* 乘法运算符:

a = 2
b = 3
c = ['a', 'b', 'c']
d = a * b
e = c * 2
print(d)
print(e)

运行结果:

6
['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c']


** 乘幂运算符:

a = 2
b = 3
c = a ** b
print(c)

运行结果:

8


* 函数定义阶段:

def add(*args):
  a = args[0]
  b = args[1]
  c = a + b
  print(a)
  print(b)
  print(c)

add(2, 3)

运行结果:

2
3
5

* 函数调用阶段:

def add(a, b):
  c = a + b
  print(a)
  print(b)
  print(c)

l = [2, 3]
add(*l)

运行结果:

2
3
5


** 函数定义阶段:

def add(**kwargs):
  a = kwargs['a']
  b = kwargs['b']
  c = a + b
  print(a)
  print(b)
  print(c)

add(a=2, b=3)

运行结果:

2
3
5

** 函数调用阶段:

def add(a, b):
  c = a + b
  print(a)
  print(b)
  print(c)

d = {'a': 2, 'b': 3}
add(**d)

运行结果:

2
3
5